Entre Explorer Portugal   England   Bulgary   Austria

IN FACEBOOK TWITTER

Основната цел на проекта „ENTRExplorer” – „Сериозни игри за предприемачи” е да разработи свързана с темата за предприемачеството онлайн обучителна игра, с помощта на която потребителите/ обучаемите могат да получат достъп до обучително съдържание, което да им помогне да придобият предприемаческите умения, необходими за управлението на собствения им бизнес в бъдеще. Проектът има амбицията да стимулира иновативните идеи, да подпомогне и подготви обучаемите за създаването на заетост и на нови работни места.

За да бъде конкурентоспособна, Европа е необходимо да затвърди позициите на малките и средни предприятия на пазара, като насърчава предприемаческия дух, създаването на повече работни места и нови компании, които оказват въздействие върху рентабилността и конкурентоспособността на европейския бизнес. Отчитайки това, в рамките на проекта си поставяме за цел да подкрепим предприемачите при получаването на правилните знания и умения, които ще направят техния бизнес успешен. Тази цел ще бъде постигната чрез разработването на иновативен подход към общите образователни/ обучителни формати: сериозна игра, която ще засяга няколко сценария, свързани със стъпките, които трябва да предприеме един предприемач – от „Доказване на концепцията” до „Създаване на компанията” и „Управление на компанията”

Във връзка с проблемите, към които ще бъде насочен проекта, ние имаме две основни направления. Едното от тях е обучителната перспектива, която има за цел да разработи иновативен подход чрез създаването на сериозна игра, с чиято помощ играчът/ обучаемият може да се учи докато играе. Второто направление е подкрепата на европейската конкурентоспособност като част от глобалната икономика чрез насочване на вниманието към ролята на малките и средни предприятия.

Във връзка с втория проблем Европейската комисия разработва и изпълнява голям брой политики и мерки, насочени основно към подпомагането на малките и средни предприятия в Европа. Тези политики са насочени към осигуряването на условия, в които могат да се създават и процъфтяват малки фирми. При постигането на целите на Европейския съюз за ускоряване на икономическия растеж и създаване на повече и по-добри работни места, малките и средни предприятия ще имат най-голяма роля, тъй като те са основния източник на нови работни места в Европа.

Ако погледнем интернет страницата на европейския бизнес (www.eubusiness.com), ще открием, че съществуват четири основни политики на Европейския съюз, насочени към подкрепата на малките и средни предприятия: „Закона за дребния бизнес”, Възможности за финансиране на малките и средни предприятия от страна на Европейския съюз; Повече рисков капитал и Програма за предприемачество и иновации. Две от тези политики точно засягат темата на проекта, която е ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.

Този проект ще бъде резултат от два приключили проекта в рамките на програмата Леонардо да Винчи (YENTELS и YourFuture-YourProfite) и също ще интегрира обучително съдържание. YENTELS е игра, която позволява на предприемачите да се учат как да управляват своя бизнес. YourFuture-YourProfite е въпросник, с чиято помощ предприемачите могат да оценят своите меки умения в контекста на предприемаческия дух.

По отношение на въздействието на проекта очакваме от една страна да разширим употребата на иновативни електронни обучителни технологии (игри) за развитието на умения и от друга да подкрепим потенциалните предприемачи да придобият необходимите за управлението на техния собствен бизнес знания и умения, повишавайки броя на стартиращите компании и малки и средни предприятия в Европа.